Przejdź do stopki
Wykaz aktów prawa miejscowego stanowionego przez Radę Miejską w Osieku

Wykaz aktów prawa miejscowego

Treść

Uchwała NR XIV/108/11 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 28 listopada 2011 r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sworoń

 

Na podstawie art. 35 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Sołectwa Sworoń stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Traci moc Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/39/95 Rady Miasta i Gminy w Osieku z dnia 28 lutego 1995 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla oraz Statutu Sołectwa w części dotyczącej Sołectwa Sworoń.

2. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Sworoń wybranych na podstawie Statutu Sołectwa stanowiącego Załącznik Nr 2 do Uchwaly Nr V/39/95 Rady Miasta i Gminy w Osieku z dnia 28 lutego 1995 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla oraz Statutu Sołectwa trwa 4 lata od daty wyborów i upływa 15 marca 2015 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Zalacznik1.odt

B1-69-9F-FD-A8-66-E7-86-D6-CE-A0-61-63-09-7C-41-A4-51-93-D5

SHA-1

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Dotychczas obowiązujący statut sołectwa uchwalony został w 1995 roku i część jego zapisów nie odpowiada obecnie obowiązującym normom prawnym. Ponadto treść statutu wymagała doprecyzowania niektórych jego postanowień oraz uregulowania spraw do tej pory nie unormowanych w sposób wyczerpujący. Projekt Statutu Sołectwa Sworoń został pddany konsultacjom na zasadach i w trybie określonym w uchwale Nr XXXIX/262/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010 r. W terminie konsultacji tj. od 11 listopada 2011 r. do 24 listopada 2011 roku nie zgłoszono żadnych uwag i opinii.W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

 


STATUT SOŁECTWA SWOROŃ (PDF)


247954