Przejdź do stopki
Wykaz aktów prawa miejscowego stanowionego przez Radę Miejską w Osieku

Wykaz aktów prawa miejscowego

Treść

Uchwała Nr XII/87/11
Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru , znajdujących się na obszarze Gminy 0siek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz.1568 z 2003 r. z późn.zm.) i art. 221ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm) Rada Miejska w 0sieku uchwala co następuje : 

§ 1. 0kreśla zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta i Gminy 0siek na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Miasta i Gminy 0siek. 

§ 2. 1. Z budżetu Miasta i Gminy 0siek może być udzielona dotacja celowa na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie przez dotowany podmiot prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku. 

2. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa. 

§ 3. Dotacja na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne , których katalog określa art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162 poz.1568 ze zm.). 

§ 4. 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie dotacji zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku o udzielenie dotacji do Burmistrza Miasta i Gminy 0siek w terminie 15 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały , a w kolejnych latach do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

1) dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków; 

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do władania zabytkiem; 

3) pozwolenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac, które mogą być przedmiotem dotacji; 

4) pozwolenie lub zgłoszenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskanie takiego pozwolenia lub zgłoszenia; 

5) informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów; 

6) kosztorys prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia. 

4. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez Referat Budownictwa , Rolnictwa i 0chrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w 0sieku. 

5. Wnioski o dotacje niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

§ 5. Rozpatrzony i zaakceptowany przez Burmistrza Miasta i Gminy 0siek wniosek o udzielenie dotacji stanowi podstawę zaplanowania kwoty dotacji w projekcie budżetu na dany rok budżetowy. 

§ 6. 1. Dotację przyznaje Rada Miejska w 0sieku na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy 0siek . 

2. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy. 

3. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania, nie dłuższy niż do końca roku budżetowego. 

§ 7. 1. W celu rozliczenia dotacji dotowany podmiot w sposób i w terminie określonym w umowie składa Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek sprawozdanie finansowe , którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. 

2. Do sprawozdania dotowany podmiot zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

1) kosztorys powykonawczy prac lub zbiorcze zestawienie kosztów podpisane przez dotowany podmiot i wykonawcę; 

2) protokól odbioru prac zatwierdzony przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

3) zestawienie wszystkich faktur lub rachunków związanych z realizowanymi pracami; 

4) orginał faktur do wglądu. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek . 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/87/11

Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 28 września 2011 rokuWNIOSEK 0 UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE , RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU ZNAJDUJ ĄCYM SIĘ NA TERENIE MIASTA I GMINY 0SIEK, WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW


I. Podstawowe dane o zabytku

1.Nazwa zabytku ............................................................

2.Nr w rejestrze zabytków................................................

3.Wpis z dnia...............................................................

4.Dokładny adres zabytku...................................................


II. Wnioskodawca

1.Nazwa wnioskodawcy...............................................

2.Adres/siedziba wnioskodawcy...................................

3. Nr NIP....................................................................

4.*Nr Regon / dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą) ...................................................

5.*Inne dane :

1/Forma prawna.............................................

2/Nazwa i numer rejestru........................................

3/Data wpisu do rejestru.......................................

4/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy......................

6.Bank ( nazwa , adres) i nr konta wnioskodawcy........................................


III. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku :

- księga wieczysta nr....................................

-inne ( w przypadku braku wpisu do księgi wieczystej)........................................


IV. Uzyskane pozwolenia.

1.Pozwolenie na przeprowadzenie prac przy zabytku ( nazwa organu, nr , data wydania)............................................................................

2.Pozwolenie na budowę ( nazwa organu, nr , data wydania)..........................

3.Inne................................................


V. Szczegółowe informacje o pracach przy zabytku :

1.Planowany zakres rzeczowy prac ......................................................................................

...............................................................................................................................................

2.Uzasadnienie celowości prac.............................................................................................

...............................................................................................................................................

3.Harmonogram realizacji prac ( przewidywana kolejność , terminy poszczególnych etapów prac)

.............................................................................................................................................................


VI. Przewidywane koszty realizacji pracy oraz źródła ich finansowania:


Kwota w zł

Udział w całości kosztów ( % )

0gółemKwota wnioskowanej dotacji ze środków budżetu Miasta i Gminy 0siekUdział środków własnychUdział środków pozyskanych z :-budżetu państwa-budżetów jednostek samorządu terytorialnego- innych źródeł ( należy wskazać )
VII. Czy wnioskodawca ubiega się o dotację z innych źródeł?

W przypadku odpowiedzi pozytywnej wymienić jakie

VIII. Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku :

1.Kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektu , którego dotyczy wniosek;

2.Dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku ( w przypadku nieruchomości – aktualny wypis z rejestru gruntów oraz aktualny odpis z księgi wieczystej );

3.Kopia decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac;

4.kopia pozwolenia na wykonanie prac ;

5.Dokumentacja fotograficzna zabytku przedstawiająca aktualny stan techniczny ;

6.Szczegółowy kosztorys wnioskowanych prac.

Podpis i pieczątka wnioskodawcyZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/87/11

Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 28 września 2011 roku
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRAC PRZY ZABYTKU:


Nazwa zabytku ....................................................................... w okresie od ..................do..................

określonego w umowie Nr................................zawartej w dniu..............................pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy 0siek a ................................................................................


1.Sprawozdanie merytoryczne :

a/w jakim stopniu planowane roboty zostały zrealizowane............................................

b/opis zrealizowanych zadań..........................................................................


2.Sprawozdanie finansowe

a/informacja o wydatkach przy realizacji inwestycji :


Lp

Rodzaj kosztów ( zakupy , materiały ,remonty)

Bieżący okres sprawozdawczy – koszt całkowity

w tym z dotacji


b/koszty ze względu na źródło finansowania

źródło

Bieżący okres sprawozdawczy

%

Koszty pokryte z dotacjiWłasne środkiInne dotacje0gółem


100


c/nazwa organu udzielającego innych dotacji..............................
d/ zestawienie faktur lub rachunków:

Lp

Nr dokumentu księgowego

Nr pozycji kosztorysu

Data

Nazwa wydatku

Kwota w zł

W tym ze środków pochodzących z dotacji


Łączniee/ podsumowanie realizacji zadania:

- kwota dotacji określona w umowie w zł .................................

-dotychczas przekazana łączna kwota dotacji w zł............................

-dotychczas poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji ...............................
Podpis i pieczątkaPotwierdzenie przyjęcia sprawozdania

Pieczątka i podpis , data
Sprawozdanie należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym w terminie przewidzianym w umowie o dotację.

247940