Przejdź do stopki

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Dnia 12 kwietnia 2021 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.2.2021.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn .: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną” zlokalizowanej w miejscowości Mucharzew gmina Osiek , na działce nr ewidencyjny 422”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego Kopalni Siarki "Osiek" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Roszkowskiego, ul. Pohulanka 1/42, 03-890 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną” zlokalizowanej w miejscowości Mucharzew gmina Osiek , na działce nr ewidencyjny 422” zostało zakończone kompletowanie dowodów w ww. sprawie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Dnia 23 marca 2021 roku zostało wydane postanowienie znak: KB.6733.1.2021.MN w sprawie zawieszenie postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) w miejscowościach Długołęka gmina Osiek, Świniary gmina Łoniów, Otoka Grabińska gmina Łoniów na działkach o nr ewidencyjnym 969/1, 970 obręb Świniary, 969, 954 obręb Otoka Grabińska, 363/1, 569, 397/2, 741/1, 639/1 obręb Długołęka”,

Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli do pracy w komisji w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do pracy w komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej w roku 2021.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości że dnia 09 kwietnia 2024 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.2.2024.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn„ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Osiek” w miejscowości Osiek, Długołęka, Kąty, Lipnik, Osiek ul. Sportowa obręb ew. Suchowola.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

W dniu 06 grudnia 2022 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.1.2022.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn .: „Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz budowa słupów SN-15kV i rozbiórka słupa SN- 15kV” na działkach nr ew. 411, 344/1, 489 obręb Matiaszów oraz na działach nr ew. 176, 143, 382, 298, 301 obr. Szwagrów gmina Osiek

252230