Przejdź do stopki

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Osiek

Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Osieku Obr 02

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli do pracy w komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie dot. nieodpłatnego dostarczenia żywności w roku 2022

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do pracy w komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie z zakresu pomocy społecznej polegającej na świadczeniu usług socjalnych mających na celu nieodpłatne dostarczenie żywności w roku 2022

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

W dniu 18 lutego 2022 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.4.2021.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn .: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bukowa na działkach o nr ewidencyjnym 641, 349/1, 670/1, 672/1, 673/1, 685/1, 709/1, 710/1, 710/2, 742, 743/4, 743/6, 1018, 731/1, 651, 732/1 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 732/1 obręb 0001 Bukowa”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Osiek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 lutego 2022 roku do 14 marca 2022 roku, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Osiek, ul. Rynek 1, w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz na stronie internetowej gminy – www.gmina-osiek.pl. Projekt planu dotyczy obszaru określonego w załączniku graficznym do uchwały Nr XI/53/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek. Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 marca 2022 roku o godzinie 13:00, zgodnie z zasadami sanitarnymi obowiązującymi w trakcie epidemii COVID-19, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1 oraz w formie zdalnej. Osoby zainteresowane uczestnictwem w formie zdalnej, proszone są o kontakt telefoniczny lub przez ePUAP w celu otrzymania identyfikatora uczestnika i podania adresu e-mail na jaki zostaną przesłane dane dotyczące spotkania. Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Osiek, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2022 roku.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Drapała GAZOSYSTEM Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bukowa na działkach o nr ewidencyjnym 641, 349/1, 670/1, 672/1, 673/1, 685/1, 709/1, 710/1, 710/2, 742, 743/4, 743/6, 1018, 731/1, 651, 732/1 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 732/1 obręb 0001 Bukowa” zostało zakończone kompletowanie dowodów w ww. sprawie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Dnia 19 stycznia 2022 roku zostało wydane postanowienie znak: KB.6733.3.2021.MN w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w treści decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bukowa na działkach o nr ewidencyjnym 349/2, 556, 560/1, 562, 349/1, 623/1, 620, 626, 625/1, 635, 636, 641 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 635 obręb 0001 Bukowa”

Informacja

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Osiek Obr 02

232431