Przejdź do stopki

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Informacja

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Matiaszów, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 270 o pow. 1,8000 ha i 271 o pow. 0,7700 ha.

Informacja

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Suchowola, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1634 o pow. 0,4800 ha, 1917 o pow 0,2900 ha, 1958 o pow. 2,0200 ha, 1999 o pow. 0,6800 ha, 2000 o pow. 0,8900 ha, 2041 o pow. 0,4400 ha, 2130 o pow. 1,2000 ha i 3129 o pow. 0,5600 ha.

Informacja

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Trzcianka, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 405 o pow. 0,1100 ha.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.8.2019.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Dnia 13 stycznia 2020 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.8.2019.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn „Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo- odbiorczej WA-0208 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” na działce nr ew. 448 w miejscowości Matiaszów gm. Osiek.w miejscowości Niekrasów gm. Osiek.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.8.2019.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek ALGO POLAND Sp. z o.o. , ul. Świętokrzyska 31/35, 26-600 Radom, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo- odbiorczej WA-0208 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” na działce nr ew. 448 w miejscowości Matiaszów gm. Osiek., zostało zakończone kompletowanie dowodów w ww. sprawie.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.7.2019.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Dnia 23 grudnia 2019 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.7.2019.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn„Budowa stacji słupowej transformatorowej SN/nN 15/0,4kV (szt.1), linii energetycznej kablowej SN-15kV o dł. 1060/1110mb, wymiana słupa SN, wymiana słupów nN (szt.2) wymiana przewodów linii napowietrznej n/N o dł.206mb, rozcięć w linii napo-wietrznej nN oraz wymiana 2 szt. przyłączy do budynków mieszkalnych na działkach nr ew. 504/1, 505/1, 506, 407/2, 123, 136, 137, 138, 139, 140, 141/1, 143, 144, 145, 146, 147, 68, 67, 66, 65 i 148 w miejscowości Niekrasów gm. Osiek.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Osiek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.7.2019.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek PGE Dystrybucja S.A z/s w Lublinie ul. Garbarska 21a Oddział Rzeszów ul. 8-go Marca 8 , Rejon Energetyczny Staszów, ul. Krakowska 44, 28-200 Staszów działającego przez pełnomocnika Pana Stanisława Buczyńskiego, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji słupowej transformatorowej SN/nN 15/0,4kV (szt.1), linii energetycz-nej kablowej SN-15kV o dł. 1060/1110mb, wymiana słupa SN, wymiana słupów nN (szt.2) wymiana przewodów linii napowietrznej n/N o dł.206mb, rozcięć w linii napo-wietrznej nN oraz wymiana 2 szt. przyłączy do budynków mieszkalnych na dział-kach nr ew. 504/1, 505/1, 506, 407/2, 123, 136, 137, 138, 139, 140, 141/1, 143, 144, 145, 146, 147, 68, 67, 66, 65 i 148 w miejscowości Niekrasów gm. Osiek., zostało zakończone kompletowanie dowodów w ww. sprawie.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Osieku Obr 02

Ogłoszenie

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych

144405