Przejdź do stopki

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

W dniu 05.02.2021r. zostało wszczęte na żądanie P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Roszkowskiego, ul. Pohulanka 1/42, 03-890 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną” zlokalizowanej w miejscowości Mucharzew gmina Osiek , na działce nr ewidencyjny 422.

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu dokumentu pt. "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Osiek na lata 2020-2026"

Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym

Podsumowanie konsultacji społecznych - Komitet Rewitalizacji

W dniach od 07.07.2020 r. do 05.08.2020 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Podsumowanie konsultacji społecznych - wyznaczenie obszarów rewitalizacji.

W dniach 07.07.2020r. - 05.08.2020r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Osiek wraz z załącznikami, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Informacja

Informacja dla rolników dotycząca nowych procedur zgłaszania szkód spowodowanych przez suszę

253830