Przejdź do stopki

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Dnia 19 stycznia 2022 roku zostało wydane postanowienie znak: KB.6733.3.2021.MN w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w treści decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bukowa na działkach o nr ewidencyjnym 349/2, 556, 560/1, 562, 349/1, 623/1, 620, 626, 625/1, 635, 636, 641 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 635 obręb 0001 Bukowa”

Informacja

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Osiek Obr 02

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

W dniu 14.12.2021r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Drapała GAZOSYSTEM Sp. z o.o. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bukowa na działkach o nr ewidencyjnym 641, 349/1, 670/1, 672/1, 673/1, 685/1, 709/1, 710/1, 742, 743/4, 743/6, 1018, 731/1, 651, 732/1 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 732/1 obręb 0001 Bukowa”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Dnia 13 grudnia 2021 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.3.2021.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn .: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bukowa na działkach o nr ewidencyjnym 349/2, 556, 560/1, 562, 349/1, 623/1, 620, 626, 625/1, 635, 636, 641 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 635 obręb 0001 Bukowa”

Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Osieku Obr 02

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Drapała GAZOSYSTEM Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bukowa na działkach o nr ewidencyjnym 349/2, 556, 560/1, 562, 349/1, 623/1, 620, 626, 625/1, 635, 636, 641 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 635 obręb 0001 Bukowa” zostało zakończone kompletowanie dowodów w ww. sprawie

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działek położonych w obrębie Suchowola, gmina Osiek

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Osiek obejmującego tereny miejscowości Pliskowola

Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego Kopalni Siarki „Osiek” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wszczęciu na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Drapała GAZOSYSTEM Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bukowa na działkach o nr ewidencyjnym 349/2, 556, 560/1, 562, 349/1, 623/1, 620, 626, 625/1, 635, 636, 641 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 635 obręb 0001 Bukowa ”

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

137191