Przejdź do stopki

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

OBWIESZCZENIE dot. wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49, w związku z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm) Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia, że w dniu 13 lutego 2023r. wpłynął wniosek P4 Sp. z o. o. reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Zuzannę Marciniak o zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci bazowej telefonii komórkowej P4 „STA4450A” wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 22/1 położonej w miejscowości Tursko Wielkie gmina Osiek

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

W dniu 17.01.2023r. uzupełnione dnia 27.01.202r. zostało wszczęte na wniosek P4 Sp z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Zuzannę Marciniak, ul. Mińska 25/432, 03-808 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „STA4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 22/1 położonej w miejscowości Tursko Wielkie gmina Osiek

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) do pracy w komisji z zakresu pomocy społecznej polegającej na świadczeniu usług socjalnych mających na celu nieodpłatne dostarczenie żywności w roku 2023

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) do pracy w komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej w roku 2023

Zakup preferencyjny węgla kamiennego

W ramach zakupu preferencyjnego węgla kamiennego Gmina Osiek rozpoczyna dystrybucję węgla w asortymencie: orzech, kostka, groszek, w cenie 2 000,- za tonę. Dystrybucja dla mieszkańców gminy będzie odbywać się na podstawie wcześniej składanych wniosków za zakup węgla. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich składania.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

W dniu 06 grudnia 2022 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.1.2022.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn .: „Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz budowa słupów SN-15kV i rozbiórka słupa SN- 15kV” na działkach nr ew. 411, 344/1, 489 obręb Matiaszów oraz na działach nr ew. 176, 143, 382, 298, 301 obr. Szwagrów gmina Osiek.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru gminy Osiek w miejscowości Pliskowola wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek PGE Dystrybucja S.A reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcin Herchel , ul. Sienkiewicza 50/17, 39-300 Mielec postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz budowa słupów SN-15kV i rozbiórka słupa SN- 15kV” na działkach nr ew. 411, 344/1, 489 obręb Matiaszów oraz na działach nr ew. 176, 143, 382, 298, 301 obr. Szwagrów gmina Osiek. zostało zakończone kompletowanie dowodów w ww. sprawie

Wyniki konsultacji społecznych

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Matiaszów - Staszówek, Tursko Wielkie - Kolonia, Tursko Wielkie – Zagumnie, Tursko Wielkie - Karczmisko, Tursko Wielkie – Koziarówka gmina Osiek

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju miejscowości Matiaszów - Staszówek, Tursko Wielkie - Kolonia, Tursko Wielkie - Zagumnie, Tursko Wielkie - Karczmisko, Tursko Wielkie - Koziarówka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

W dniu 26.09.2022r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcin Herchel , ul. Sienkiewicza 50/17, 39-300 Mielec postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz budowa słupów SN-15kV i rozbiórka słupa SN- 15kV” na działkach nr ew. 411, 344/1, 489 obręb Matiaszów oraz na działach nr ew. 176, 143, 382, 298, 301 obr. Szwagrów gmina Osiek.

Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych najmu w trybie bezprzetargowym

232432