Przejdź do stopki

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej w roku 2024

Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych najmu w trybie bezprzetargowym

Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

W dniu 28.11.2023r. zostało wszczęte na żądanie P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Panią Zuzannę Marciniak postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „STA4452A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zlokalizowanej w miejscowości Długołęka gmina Osiek , na działce nr ewidencyjny 453/3

Informacja

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pliskowola oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1074

Informacja

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Osiek Obr 02 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1350

Informacja

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Suchowola oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 12

Informacja

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pliskowola oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1420

Informacja

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pliskowola oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1082

Informacja

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pliskowola oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1446

232419