Przejdź do stopki

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju miejscowości Matiaszów - Staszówek, Tursko Wielkie - Kolonia, Tursko Wielkie - Zagumnie, Tursko Wielkie - Karczmisko, Tursko Wielkie - Koziarówka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

W dniu 26.09.2022r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcin Herchel , ul. Sienkiewicza 50/17, 39-300 Mielec postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz budowa słupów SN-15kV i rozbiórka słupa SN- 15kV” na działkach nr ew. 411, 344/1, 489 obręb Matiaszów oraz na działach nr ew. 176, 143, 382, 298, 301 obr. Szwagrów gmina Osiek.

Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych najmu w trybie bezprzetargowym

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek zawiadamia, o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Osiek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 sierpnia 2022 roku do 6 września 2022 roku, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Osiek, ul. Rynek 1, w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz na stronie internetowej gminy – www.gmina-osiek.pl.

Obwieszczenie SKO w Kielcach

Obwieszczenie o decyzji SKO w Kielcach w sprawie Budowy fermy drobiu w Pliskowoli na działkach nr ewid. 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29, 30 obręb 0013 gm. Osiek, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.

Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym

Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych najmu w trybie bezprzetargowym

Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym

Informacja

Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Osiek Obr 02

137191