Przejdź do stopki

Ewidencja ludności

Treść

Jak uzyskać dowód osobisty?

Tryb postępowania w sprawach o wydanie dowodu osobistego:

 1. złożenie wniosku wg właściwości miejsca stałego pobytu – czytelnie wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego,

 2. do wniosku załącza się:

  - dwie – aktualne – fotografie o wymiarach 35x45 mm,

  - odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,

  - odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanych nazwiskach,

  - na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego,

  - opłata skarbowa - wolne od opłaty skarbowej.

   


ZGŁOSZENIA MELDUNKOWE

Pobytem stałem jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym asdresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

I. Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy obywatela polskiego.

II. Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego obywatela polskiego.

III. Zgłoszenie pobytu poza granice RP.

IV. Zgłoszenie meldunkowe cudzoziemców.

V. Udostępnianie danych z rejestrów mieszkańców.I. Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy obywatela polskiego 

1. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego Osiek ul. Rynek 1,p.201.

 Sposób załatwienia sprawy: Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.

 1. Wymagane dokumenty:
  - wypełniony formularz meldunkowy "Zgłoszenie pobytu stałego",” Zgłoszenie pobytu czasowego” . Formularz potwierdzony przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu

  - oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu( np.umowa cywilno-prawna, wpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu)
  - zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca stałego pobytu,

- dowód osobisty lub paszport do wglądu

3. Opłaty: nie pobiera się.
4. Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie, zakończone wydaniem zaświadczenia o zameldowaniu.  II. Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobyt czasowy obywatela polskiego 

 1. Miejsce załatwienia sprawy : Urząd Stanu Cywilnego Osiek ul. Rynek 1pokój 201

Sposób załatwienia sprawy: Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałwego albo miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się. Dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowgo miejsca pobytu, zakończone wydaniem zaświadczenie o wymeldowaniu.

 Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu -przepis obowiązuje od 1.08.2011r. (nowa ustawa z dnia 24.09.2010r o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2010r Nr 217, poz.1427)

 1. Wymagane dokumenty:

  -dowód osobisty lub paszport ( do wglądu)

  - wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”, „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”

 2. Opłaty: nie pobiera się

 3. Czas załatwiania sprawy : niezwłocznie.

 
III. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

1. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego,p.201,
2. Sposób załatwienia sprawy:

1.Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

2.Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice RP, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 3 miesiące ( od 01.08.2011r – na okres dłuższy niż 6 miesięcy), jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Zgłoszeń dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego.
3. Wymagane dokumenty:
- wypełniony druk "Wymeldowanie z pobytu stałego” lub „Wymeldowanie z pobytu czasowego",
- dowód osobisty lub paszport do wglądu
4. Opłaty: nie pobiera się.
5. Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie.

 

IV. Zgłoszenia meldunkowe cudzoziemców

Cudzoziemiec przebywający na tertytorium RP jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy.

( ustawa z dnia 24.09.2010r o ewidencji Ludności Dz.U z 2010r Nr 217 poz.1427,ustawa obowiązująca od 01.08.2011r )

          Terminy

1) Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konwencji Szwajcarskiej oraz ich rodziny - ma obowiązek zameldować się najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

2) Cudzoziemiec nie wymieniony w pkt.1, przebywający na terytorium RP, ma obowiązek zameldować się – najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

3) Deklarowany przez cudzoziemca wpkt.1 okres pobytu czasowego pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium RP, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.

1. Cudzoziemiec, dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia:

 • kartę pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się,

 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, ochrony uzupełniającej,

  zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusy uchodźcy w RP,

 • albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pbyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europiejskich, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,

 • Cudzoziemiec, wymieniony w pkt.1.1. Dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia,

  a) ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,

  b) ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP

  Członek rodziny cudzoziemca wymieniony w pkt.1.1 porzedstawia:

 • ważny dokument podróży

 • ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

 • albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

2. Cudzoziemiec , dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia:

 • wizę

  a w przypadku wjazdu cudzoziemca na podstawie umowy przewidzianej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy przedstawia:

 • dokument podróży,

 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,

 • kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub decyzję o nadaniu statusu ucgodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany

 • Cudzoziemiec , o którym mowa w pkt.1.1 dokonujący zameldowania przedstawia

  - ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,

  - zaświadczsenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP,

  natomiast członkowie 5rodzin przedstawiają:

  - ważny dokument podróży

  - ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.V. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców

1. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego, p.201
2. Sposób załatwienia sprawy: Organy prowadzące rejestr mieszkańców na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej wydają zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych danych dotyczącej tej osoby.
3. Dane z rejestrów mieszkańców w zakresie niezbądnych do realizacji ich ustawowych zadań, udostepnia się następującym podmiotom na pisemny wniosek:

1) organam administracji publicznej, sądom i prokuraturze;

2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Wieziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskoego, Słuzbie Wywiadu Wojskowego, Słuzbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, CBA, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym(miejskicm);

3) komornikom sadowym- w zakresie niezbędnym do proowadzenia postepowania egzekucyjnego;

4) organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;

5) panstwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

6) PCK, w zakresie danych osób poszukiwanych.

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców następuje dla podmiotów wymienionych w pkt. 1-6 – nieodpłatnie

Dane mogą być udostępnione również:

7) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

8) jednostkom organizacyjnych, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

9) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Udostepnianie danych z rejestru mieszkańców następuje dla podmiotów wymienionych w pkt.7-9 - odpłatnie
4. Opłaty:

-za wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności -17 zł

-za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców – 31 zł

- Osoby i jednostki organizacyjne w przypadku udostępnienia z rejestru mieszkańców danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia – są zwolnione z opłaty
5. Czas załatwienia sprawy: do 1 miesiąc

Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie przepisu art.1 ust.1 z dnia 29 sierpnbia 1997r. o ochronie danych osobowych(tekst jedn. Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)


 206811