Przejdź do stopki

Zaświadczenia

Treść

 

Wydawanie zaświadczeń xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Wydział Podatkowy wydaje następujące zaświadczenia:

- w celu uzyskania bonów paliwowych,

- o nie zaleganiu w płaceniu podatków lub o wielkości zaległości,

- o dochodowości gospodarstwa rolnego,

- o ilości hektarów przeliczeniowych,

- o opłacaniu składek KRUS.

Miejsce załatwienia sprawy

·                    Referat Finansowo - Księgowy, pokój nr 107 - 108, tel. wew. 107,108.

Wymagane dokumenty

·                    wniosek o wydanie zaświadczenia druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku

Opłaty

·                    zwolnione z opłat w przypadkach określonych ustawowo

·                    w przypadku braku zwolnienia 5,00 zł opłaty skarbowej za podanie i 11,00 zł lub 15,00 zł opłaty za zaświadczenie

Termin załatwienia sprawy

·                    bez zbędnej zwłoko, nie później jednak niż w terminie 7 dniu

Tryb odwoławczy

·                    w przypadku odmowy wydania zaświadczenie lub zaświadczenie o treści żądanej przez osobę ubiegającej się o nie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Podstawa prawna:

·                    art. 1, art. 2, art. 3 oraz część I poz. 1 i część III poz. 8 i 11 załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 ze zm.)

Dział VIIIA ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.).


 

Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7)

Miejsce załatwienia sprawy

·         Referat Finansowo - Księgowy, nr pok. 109, tel. wew. 109.

Tryb

·         podanie ze wskazaniem okresu pracy i nazwy zakładu pracy

Opłata skarbowa

·         bez płaty

Termin załatwienia sprawy

·         bez zbędnej zwłoki,

sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym -
w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami)

 

252290