Przejdź do stopki

Przyjmowanie i załatwianie skarg

Treść

Przyjmowanie i załatwianie skarg xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Przedmiot skargi

·         przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

·                     Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, każda środa tygodnia w godz. pracy Urzędu,

·                    Sekretarz Miasta i Gminy Osiek 

·                     Kierownicy Referatów

 

Tryb

·    mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

Opłata skarbowa

·         bez płaty

 

Termin załatwienia sprawy

·         bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami)

206794