Przejdź do stopki

Rolnictwo i Melioracja

Treść

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA UPRAWĘ MAKU NISKOMORFINOWEGO I KONOPI WŁÓKNISTYCH

Informacje nt. uprawy maku i konopi włóknistych

Uprawa maku i konopi włóknistych podlega rejonizacji na podstawie uchwały sejmiku województwa, który to corocznie określa w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw. Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia związane z uprawa maku oraz konopi włóknistych w Polsce jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, która mówi, że:

  1. Uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, wydawanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy,  na pisemny wniosek zaineresowanego, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.
  2. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, wydawanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy,  na pisemny wniosek zaineresowanego, wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa, w wyznaczonych rejonach, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub zobowiązania  do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3, składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.

Wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych wymaga złożenie pisemnego wniosku.

W tym celu należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Osiek, ul.Rynek 1, 28-221 Osiek,  w formie pisemnej wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku  lub konopi włóknistych wraz z wymaganymi dokumentami – wzór wniosku w załączeniu. 


WZÓR WNIOSKU wraz z załącznikami.pdf


Forma załatwienia sprawy:

Zezwolenie na uprawę wydaje się w drodze decyzji administracyjnej zezwalającej lub o odmowie wydania zezwolenia. Decyzja wydawana jest na pisemny wniosek zainteresowanego.

Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 30 zł., należy uiścić na konto Urzędu Miasta  i Gminy w Osieku prowadzone przez Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju Oddział w Osieku, o numerze: 48851700070070070003030090

Termin załatwienia sprawy: Przewidywany termin załatwienia zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050; ze zm.)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546; ze zm.)


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Pouczenie

Zgodnie z art. 50 ustawy z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2020r., poz. 2050, ze zm.) nadzór nad uprawami maku lub konopi włóknistych sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia tych upraw. W ramach wykonywania nadzoru osoby upoważnione przez organ,  są uprawnione do:

1) wejścia na grunty, na których są prowadzone uprawy maku lub konopi włóknistych, oraz dojścia do tych gruntów przez inne nieruchomości;

2) kontroli dokumentów uprawniających do prowadzenia upraw maku lub konopi włóknistych;

3) żądania wyjaśnień od prowadzącego uprawy maku lub konopi włóknistych.

Zgodnie  z art. 46 ust 2 ustawy z 29 lipca 2005r r. o przeciwdziałaniu narkomanii  uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie.

W przypadku stwierdzenia prowadzenia upraw konopi włóknistych w sposób niezgodny z art. 46 i 47 ustawy z 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu narkomanii  zgodnie z art. 51 ustawy  z 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii  burmistrz wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób, który zapewni skuteczne wykonanie tego nakazu, na koszt prowadzącego uprawę; nakazowi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050z późn. zm.)

Art.63. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie,
z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.

Art. 64. 1. Kto zabiera, w celu przywłaszczenia, środki odurzające, substancje psychotropowe, mleczko makowe lub słomę makową,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 65. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak niskomorfinowy lub konopie włókniste,podlega karze grzywny.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252337