Przejdź do stopki

Drogi

Treść

 


Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi gminnej.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
I piętro, pok. 107, tel. (015) 867-12-03, wew. 107.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na umieszczenie reklamy
  2. Plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego

 

Gdzie odebrać formularz

Wzór wniosku dostępny w Referacie. Istnieje możliwość złożenia wniosku według uznania bez wzoru urzędowego ze wskazaniem danych wyszczególnionych wyżej.

 

Opłaty:

- Opłata skarbowa za wniosek – 5zł.

- Opłata skarbowa za załącznik - 0,50zł.

- Stawka opłaty  za  1m2 powierzchni reklamy – informacja w Referacie.

 

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Osiek w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 

Inne wskazówki i uwagi

Za umieszczenie w pasie drogowym bez zezwolenia zarządcy drogi reklamy zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty naliczanej na podstawie §10a RRM z dnia 24 stycznia 1986r. (Dz.U. z 1986r. Nr 6 poz.33).

 

Podstawa prawna:

-ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr71 z 2000r. poz. 838 z późniejszymi zmianami).

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 1986r. Nr 6 poz.33).

209706