Przejdź do stopki

Podatki

Treść

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy w Osieku,
Referat Finansowo - Księgowy,

pok. 106 ; pok. 108    

tel. wew. 206;  208

 


Uchwała NR XIV/102/11 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Rady Miejskiej w Osieku

 

z dnia 28 listopada 2011 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz.1458,z 2009 r., Nr 52,poz. 420, Nr 157, poz.1241,z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887) art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych1)

Rada Miejska w Osieku uchwala co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Osiek jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXII/216/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 r.

 

Uzasadnienie

 

Przedłożona uchwała w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2012 rok podjęta jest na podstawie art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych(j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 95,poz. 613 z póź. zmianami), który mówi, że Rada Gminy określa w drodze uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych z tym, że roczne stawki podatku od jednego środka transportu nie mogą przekroczyć górnej granicy stawek określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku (M. P. Nr 95 poz. 961) oraz być niższe niż stawki minimalne na 2012 rok określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku(M.P. Nr 95 poz.962)

 

 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. W sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 ), 2) dyrektywy 1999/ 62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20 07.1999 ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. (t.j. Dz.U.z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.(Monitor Polski z 2011 roku Nr 95poz. 961):

 


Zalacznik.pdf (65.33 Kb)

  

Uchwała Nr XIV/103/11
Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek na rok 2012. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr232, poz 1378. / i Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. /Monitor Polski z 2011 r. Nr 95, poz 961 / 

Rada Miejska w Osieku uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Osiek: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1m kwadratowego powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m kwadratowego powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,30 zł od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,94 zł od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1m kwadratowego powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 1,50 zł od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej; 

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 


 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym / tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm. i art. 5 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. tekst jedn. z 2010 r. Dz.U. Nr 95 poz. 613 ze zm./ Rada Miejska w Osieku uchwala corocznie stawki podatku od nieruchomości. Zaproponowane stawki mieszczą się w górnych granicach stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych zamieszczonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Wobec powyższego Rada Miejska w Osieku jest uprawniona do podjęcia niniejszej uchwały i określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek na 2012 rok. 

 

 

1) Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art.6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992). 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 

Uchwała NR XIV/104/11

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 28 listopada 2011 r.

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011roku stanowiących podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Osiek na rok 2012.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281 oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245. poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655, z 2009r. Nr 56, poz.458, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz. 1475 oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 r.w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r./Monitor Polski z 2011 roku Nr 95, poz. 969

Rada Miejska w Osieku uchwala co następuje:

§ 1

Obniża się cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. z ceny 74,18 zł za 1 kwintal do ceny 56,00 zł za 1 kwintal, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Osiek.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012r.

 

Uzasadnienie

Rada Miejska na podstawie art. 6 ust 3 ustawy o podatku rolnym jest uprawniona do obniżania średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. wnosiła 74,18 zł za 1 q. Rada Miejska w Osieku postanowiła obniżyć cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Osiek w 2011 roku do kwoty 56,00 zł za 1q. Obniżenie ceny żyta na terenie Miasta i Gminy Osiek, skutkuje obniżeniem podatku rolnego z kwoty 185,45 zł do kwoty 140,00 zł z xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />1 hektara przeliczeniowego na 2012 r. co uzasadnione jest trudną sytuacją rolników spowodowaną licznymi podtopieniami na terenie Miasta i Gminy Osiek 

Uchwała NR XIV/105/11

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 28 listopada 2011 r.

 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217,poz.1281 ), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1)  ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz.1378), art. 6 a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, zmiany Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245. poz. 1775, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655 oraz z 2009r. Nr 56, poz.458, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r.Nr 143 poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179 poz.1484, z 2006r.Nr 245, poz.1775,Nr 249,poz.1825; z 2008r.Nr 116, poz.730; z 2009r. Nr 56, poz.458; z 2010r.Nr 96, poz.620, Nr 226,poz.1475) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXXIX/205/2005 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012r.

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawami powołanymi w podstawie prawnej niniejszej uchwały Rada Miejska określa w drodze uchwały wzory deklaracji i wzory informacji podatkowych obowiązujące na terenie gminy. Obowiązujący wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego składany przez osoby fizyczne oraz deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości składane przez osoby prawne wymagały zmiany. Biorąc pod uwagę powyższe należało dokonać zmiany zapisów w informacji podatkowej składanej przez osoby fizyczne jak również deklaracji składanej przez osoby prawne.

 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne”.)

 


Zalacznik1.pdf (59.56 Kb)

Zalacznik2.pdf (58.72 Kb)

Zalacznik3.pdf (62.40 Kb)

Zalacznik4.pdf (50.78 Kb)


209677