Przejdź do stopki

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Treść


Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu według planu zagospodarowania przestrzennegoxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek,  
Referat Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
I piętro, pok. 107, tel. (015) 867-12-03 wew. 107.

Wymagane dokumenty

podanie z określeniem Nr działek i miejsce ich położenia 

Gdzie odebrać formularze

Wzór wniosku w Referacie. Istnieje możliwość złożenia wniosku wg uznania bez wzoru urzędowego ze wskazaniem danych  wyszczególnionych wyżej

Opłaty

opłata skarbowa 16zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi)

Siedem dni od dnia złożenia podania

Tryb odwoławczy

W przypadku zwłoki w załatwianiu podania bądź negatywnego załatwienia przysługuje wnioskodawcy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie siedmiu dni licząc od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia zgodnie z przepisami KPA

Inne wskazówki, uwagi

     

Podstawa prawna

art. 217  § 1 i 2 pkt 1 oraz  218  § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r poz. 1071)


Wydawanie pozwolenia w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału działki

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
I piętro, pok. 107, tel. (015) 867-12-03, wew. 107.

Wymagane dokumenty

wniosek obejmujący adres wnioskodawcy i uzasadnienie podziału działki z załącznikami (dwa egz. projektu podziału działki na mapie geodezyjnej)

Gdzie odebrać formularze

Wzór wniosku w Referacie. Istnieje możliwość złożenia wniosku wg uznania bez wzoru urzędowego ze wskazaniem danych  wyszczególnionych wyżej

Opłaty

Informacja w Referacie

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi)

30 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

W przypadku  negatywnego załatwienia wniosku przysługuje wnioskodawcy złożenie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie siedmiu  dni licząc od dnia doręczenia postanowienia zgodnie z przepisami KPA.

Inne wskazówki, uwagi

     

Podstawa prawna

art. 93 ust 1-6 art. 94 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 z 2000r. poz. 543) oraz art. 78 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z dnia 10.05.2003r. poz. 717)


Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy terenu

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
I piętro, pok. 107, tel. (015) 867-12-03, wew. 107.

Wymagane dokumenty

wniosek zawierający: adres wnioskodawcy i charakterystykę inwestycji z załącznikami (2 egz. map geodezyjnych terenu pod inwestycję, geodezyjny wykaz stron postępowania)     

Gdzie odebrać formularze

Wzór wniosku w Referacie. Istnieje możliwość złożenia wniosku
wg uznania bez wzoru urzędowego ze wskazaniem danych wyszczególnionych wyżej     

Opłaty

Informacje udzielane w Referacie.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi)

30 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji negatywnej przysługuje stronom odwołanie
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji zgodnie z przepisami KPA.    

Inne wskazówki, uwagi

     

Podstawa prawna

art. 59-67 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 z dnia 10.05.2003r. poz. 717)

 


Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
I piętro, pok. 107, tel. (015) 867-12-03, wew. 107.

Wymagane dokumenty

Podanie zawierające: adres – nazwę, określenie terenu (położenie, powierzchnię i Nr działki)     

Gdzie odebrać formularze

Wzór wniosku dostępny w Referacie. Istnieje możliwość złożenia wniosku wg uznania bez wzoru urzędowego ze wskazaniem danych wyszczególnionych wyżej

Opłaty

Informacja w Referacie.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi)

Bezzwłocznie nie później jak siedem dni od dnia złożenia podania     

Tryb odwoławczy

W przypadku zwłoki w załatwieniu przysługuje wnioskodawcy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach zgodnie z przepisami KPA.      

Inne wskazówki, uwagi

     

Podstawa prawna

art.30 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z dnia 10.05.2003r. poz. 717)

 


Wydawanie wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
I piętro, pok. 107, tel. (015) 867-12-03, wew. 107.

Wymagane dokumenty

Podanie zawierające: adres – nazwę, określenie terenu (położenie, powierzchnię i Nr działki)     

Gdzie odebrać formularze

Wzór wniosku dostępny w Referacie. Istnieje możliwość złożenia wniosku wg uznania bez wzoru urzędowego ze wskazaniem danych wyszczególnionych wyżej

Opłaty

Informacja w Referacie.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi)

Niezwłocznie     

Tryb odwoławczy

W przypadku zwłoki w załatwieniu przysługuje wnioskodawcy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach zgodnie z przepisami KPA.     

Inne wskazówki, uwagi

     

Podstawa prawna

art.30 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z dnia 10.05.2003r. poz. 717)


   

Podział nieruchomości

Podstawa prawna: dział  III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r., Nr 46 poz. 543 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości  (Dz. U. z 2004r., Nr 268, poz. 2663).

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.

2. Załączniki:

- dokument stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości.

- wypis i wyrys z katastru nieruchomości (wypis i wyrys z ewidencji gruntów).

- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującą w dniu złożenia wniosku.

- wstępny projekt podziału.

- protokół z przejęcia granic nieruchomości.

- wykaz zmian gruntowych.

- wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.

- mapa z projektem podziału (2 egz.). Dokumenty powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- decyzję Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wydania pozwolenia na podział nieruchomości, jeżeli nieruchomość położona jest na terenie objętym ochroną konserwatorską.

 

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów oraz mapy do sporządzenia wstępnego projektu podziału można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Staszowie.

 

OPŁATY:
Nie pobiera się. (zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 09.09.2000r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2000r. Nr 86 poz. 960 z późn. zm.)

 

TERMIN I SPOSÓB ODPOWIEDZI:

1. Nie później niż w ciągu 30 dni, sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 60 dni od daty wszczęcia postępowania.

2. Wydanie decyzji.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

ODWOŁANIE:
Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

UWAGI:

1.  Wniosek składa właściciel lub wieczysty użytkownik nieruchomości (dotyczy osób fizycznych).

2. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.

3.  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Przepisów działu III rozdziału I nie stosuje się do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne, chyba że dokonanie podziału spowodowałoby konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych albo spowodowałoby wydzielenie działek gruntu o powierzchni miejskiej niż 0,3 ha.


 

 

206794