Przejdź do stopki

Akt nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela

Treść

 

Wydanie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy w Osieku

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego:

  1. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz akt nadania stopnia awansu zawodowego – poświadczone kopie;

  2. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

  1. uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

     

 

Zmiana aktu nadania stopnia awansu zawodowego:

 

Dokumenty potwierdzające podstawę zmiany aktu nadania stopnia awansu zawodowego świadczące o uzyskaniu wyższego poziomu wykształcenia

 

Tryb odwoławczy

 

odwołanie składa się do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.

 

Termin załatwienia sprawy

 

1) Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wydaje się w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

2) Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wydaje się w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

 

 

Informacje dodatkowe

 

Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

252329