Pomoc Społeczna

Treść

KTO I KIEDY MOŻE OTRZYMAĆ ZASIŁEK Z POMOCY SPOŁECZNEJ ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Ustawa o pomocy społecznej z dn. 29 listopada 1990 roku.(Dz. U.
z 1998 r., Nr 64, poz. 414 z późn. zm.)

Na czym polega pomoc społeczna ?

Do Ośrodka pomocy społecznej (OPS) mogą zgłaszać się osoby,
które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc ta przysługuje :

- wszystkim osobom mającym obywatelstwo polskie zamieszkujący
i przybywającym na terytorium Polski,

- cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy.

Ośrodki pomocy społecznej pomagają potrzebującym w różny sposób:

- organizują usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych,

- organizują poradnictwo prawne i psychologiczne,

- pomagają w staraniach o dom pomocy społecznej,

- prowadzą domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia o zasięgu lokalnym, środowiskowe domy samopomocy,

- udzielają pomocy rzeczowej i finansowej.

 Formy pomocy

Świadczenia pieniężne

Zasiłek celowy, specjalny celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu żywności, leków, opału, drobnych remontów i napraw w domu, z także koszty pogrzebu.

Zasiłek okresowy przysługuje ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie w szczególności osobom samotnym, których dochody są niższe od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Okres na jaki Ośrodek przyznaje zasiłek zależy od okoliczności sprawy. 

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku (osiągnięcie wieku emerytalnego) lub całkowitej niezdolności do pracy (orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) jeżeli osoba ta lub osoba w rodzinie nie przekracza ustawowych kryterió dochodowych. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Kiedy można otrzymać zasiłek ?

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej.

1. Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków – trudna sytuacja życiowa.

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności z: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długo trwałą chorobą, problemami w rodzinach wielodzietnych, klęską żywiołową i ekologiczną.

2. Drugi warunek – trudna sytuacja finansowa.

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej.

Osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji, których dochód jest wyższy niż określony w ustawie o pomocy społecznej mogą ubiegać się o tzw. specjalny zasiłek okresowy lub specjalny celowy.

Jak oblicza się dochód ?

Możliwe są dwie sytuacje:

1. Osoba ubiegająca się o pomoc mieszka sama. Wówczas należy zsumować jej dochody z ostatniego miesiąca. W obliczeniach należy uwzględnić:

- dochody netto ( czyli bez podatku, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne),

- z miesiąca przed złożeniem wniosku, czyli np. ubiegając się o pomoc w marcu, trzeba przedstawić dochód z lutego.

Można starać się o zasiłek, jeśli łączny dochód nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej. Obecnie( od 1 czerwca 2002 r.) jest to 461 zł. na miesiąc.

2. Osoba ubiegająca się o pomoc mieszka z rodziną. Wówczas trzeba obliczyć łączny dochód rodziny, dodać zarobki wszystkich osób w rodzinie z danego miesiąca.

Muszą to być dochody:

- netto (czyli bez podatku i składek na ubezpieczenie),

- z miesiąca przed złożeniem wniosku, czyli np. ubiegając się o pomoc w marcu trzeba przedstawić dochód rodziny z lutego.

Poza podatkiem oraz składkami na ubezpieczenia( emerytalne, rentowe oraz chorobowe), od dochodu rodziny odejmuje się również kwotę alimentów, które płaci członek rodziny na rzecz innych osób, jednorazowe pieniężne świadczenia socjalne oraz świadczenia w naturze, a także kwotę zwiększenia zasiłku rodzinnego na trzecie i kolejne dziecko. Odejmuje się również kwotę zasiłku na dziecko samotnej matki, uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących za dochód przyjmuję się wysokość podaną w oświadczeniu, potwierdzonym przez urząd skarbowy.

Można ubiegać się o zasiłek jeśli po obliczeniu okazuję się, że dochód rodziny nie jest wyższy od sumy określonej w ustawie o pomocy społecznej ( tzw. kryterium dochodowe), czyli obecnie od 1 maja 2004r 316 zł na osobę w rodzinie ,

Należy pamiętać, że podane wysokości dochodów ( dla osoby mieszkającej samotnie lub z rodziną) zmieniają się w ciągu roku. Ogłasza je Minister Pracy i Polityki Socjalnej w “Monitorze Polskim”.

Jak starać się o zasiłek ?

1.       Z podaniem wyjaśniającym problem należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania.

2.       Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się w jej mieszkaniu (jest to tzw. wywiad środowiskowy). Poznaje jej położenie i na tej podstawie planuje pomoc.

3.       Koniecznie trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz dołączyć inne wymagane zaświadczenia.

 

Jakie dokumenty wymagane są w Ośrodku Pomocy Społecznej ?

1.       Osoba zatrudniona – zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto ( po odjęciu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) za ostatni miesiąc.

2.       Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy – decyzję lub zaświadczenie o zaliczeniu do bezrobotnych bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku.

3.       Osoba niepełnosprawna – odcinek renty z poprzedniego miesiąca oraz dodatkowo jeden z wymienionych dokumentów:

- orzeczenie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia,

- orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,

- orzeczenie Lekarza Orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

4. Emeryt (rencista) – odcinek emerytury (renty z poprzedniego miesiąca.

5. Zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy o wielkości posiadanego (lub nie posiadanego ) gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych.

 

Kiedy zasiłek nie zostanie przyznany ?

1.Jeśli trudności osoby lub rodziny nie są potwierdzone trudną sytuacją życiową czyli np. sieroctwem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością.

2. Jeśli dochód osoby starającej się o pomoc jest wyższy od wynikającego
z ustawy o pomocy społecznej ( tzw. “kryterium dochodowe”).

3. Jeśli standard życia przewyższa zadeklarowane dochody.

4. Jeśli nie zostaną złożone wszystkie dokumenty potwierdzające określone dochody i stan zdrowia.

5. Jeśli ubiegający się o pomoc nie chcą współpracować z pracownikiem socjalnym w zakresie wykorzystania własnych możliwości i uprawnień.

6. Jeśli pracownik socjalny stwierdzi np. marnotrawstwo pieniędzy, alkoholizm, uchylanie się od pracy.

Gdzie można odwołać się od decyzji w sprawie pomocy ?

Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje i podpisuje dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym ubiegamy się o pomoc. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – ( instytucja odwoławcza podana jest w decyzji).

 ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka

Zasiłek  rodzinny przysługuje osobom, którym dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504.00 zł. w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje  jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobe albo dochód osoby uczącej sie nie przekracza kwoty 583.00 zł.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1.urodzenia dziecka

2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

3.samotnego wychowywania dziecka io utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania

4.samotnego wychowywania dziecka

5.kształcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego

6.rozpoczęcia roku szkolnego

7.podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Został przedłużony okres pobierania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka  dla osób pozostajacych w związkach małzeńskich do dnia 31.08.2005r.

 

  Zasiłek pielęgnacyjny

 Przyznaje się w celu częsciowego pokrycia wydatków wynikajacych z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocyinnej osoby w związku z niezdolnoscią do samodzielnej egzystencji

Zasiłek pielegnacyjny przysługuje:

1.niepełnosprawnemu dziecku

2. osobie niepełnospranej w wieku powyżej 16 roku życia jeżeli legitymuje sie orzeczeniem o znacznym stopniu nieełnosprawności

3.  osobie, która ukończyła 75 rok życia

Zasiłek przysługuje takze osobie niepełniosprawnej  w wieku powyżej 16 roku życia legitymujacej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwiazku z konicznością opiki  nad dzieckiem przysługujące matce lub ojcu dziecka opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi  prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym sie orzeczeniem o niepełnopsrawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności


Pomoc Społeczna w gminie Osiek w roku 2004

 

„Pomoc Społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadaj godności człowieka."

Ośrodek Pomocy Społecznej jest finansowany z dwóch źródeł. Są to: środki na zadania zlecone przyznawane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach oraz środki na zadania własne przyznawane przez Radę Miejską w Osieku.

W roku 2004 z różnych form pomocy naszego Ośrodka skorzystało 502 rodziny.

 

Z zadań zleconych gminie wypłacone były:

- wyrównanie renty socjalnej - 2 osoby,

- zasiłki stałe – 10 osób,

- zasiłki stałe wyrównawcze - 26 osób,

- zasiłki okresowe gwarantowane -5 osób,

- zasiłki pielęgnacyjne (do 30.04) - 1 osoba,

- zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa - 27 osób.

Łącznie na powyższe świadczenia Ośrodek wypłacił - 145,038 zł.

 

Ponadto ze środków na zadania zlecone opłacane są składki zdrowotne dla 13 osób. Są to osoby pobierające zasiłki stałe, które nie podlegają ubezpieczeniom z innych tytułów. Łącznie na ten cel za rok 2004 wydaliśmy 3.080 zł.

 

Zadania własne gminy to:

- zasiłki okresowe - 159 osób (dotacja),

- dożywianie dzieci w szkołach - 314 osób (25.460 zł - dotacja),

- zasiłki celowe - 74 osoby,

- usługi opiekuńcze - 7 osób.

Zadania własne wyniosły 16.320 zł, w tym dożywianie dzieci 9.050 zł.

 

W miesiącu listopadzie i grudniu w naszej gminie realizowany był pilotaż rządowego programu „Posiłek dla potrzebującego", z którego skorzystało 53 rodziny, w których
jest 204 osoby. Dla czterech rodzin posiłek był zakupiony, pozostałe rodziny otrzymały zasiłki celowe na zakup żywności. Łączny koszt tego pilotażu wyniósł 15.000 zł (była to dotacja ).

Od 01.05.2004 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku realizuje świadczenia rodzinne dla następującej grupy osób: osobom bezrobotnym i pobierającym zasiłek przedemerytalny i świadczenia przedemerytalne, osobom pobierającym do dn. 30.04.2004r. zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w OPS, osobom zatrudniony lub wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej u pracodawcy zatrudniającego w dn. 31 marca 2004 r. mniej niż 5 pracowników, osobom pobierającym po ustaniu zatrudnienia zasiłek chorobowy i macierzyński, osobom, które po 30 04 2004 r. uzyskały prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, posłom i senatorom.

W naszym Ośrodku w 2004 r. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami pobiera 393 rodziny, zasiłki pielęgnacyjne - 59 rodzin, świadczenia pielęgnacyjne - 11 rodzin.

Łączny koszt tych zasiłków wyniósł 726.209 zł

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2004 r. kwalifikował dzieci klas „I” do bezpłatnej wyprawki szkolnej, z której skorzystało 42 dzieci. Oprócz finansowych i usługowych form pomocy pracownicy Ośrodka pomagają klientom w formie pracy socjalnej – służą radą i pomocą w załatwianiu różnych spraw urzędowych, rentowych. Organizowaniu odpoczynku letniego dla dzieci i innych. Organizujemy również wśród pracowników zbiórki odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, a nawet pieniędzy aby pomoc najbardziej potrzebującym.

Warto nadmienić, że sytuacja wielu rodzin z naszego terenu jest dramatyczna Są to rodziny, w których jedynym dochodem jest tylko zasiłek rodzinny, jednakże Ośrodek Pomocy Społecznej nie jest w stanie zapewnić im pomocy w takim zakresie jakiego wymaga ich sytuacja ze względu na niewielkie środki jakie posiada na ten cel.

 

Największym problemem w roku bieżącym było zapewnienie całodobowej opieki ludziom tego potrzebującym. Na naszym terenie jest coraz więcej osób starszych, niepełnosprawnych, żyjących z złych warunkach mieszkaniowych. Opiekunki zatrudniane w OPS i UMIG nie są w stanie zapewnić im odpowiedniej opieki.

Osoby te kwalifikują się do umieszczenia w domu pomocy społecznej, jednakże koszt utrzymania w takim domu wynosi w granicach 1.700 zł, finansowanie utrzymania tych osób w większości spoczywa na gminie. Niezwłocznym by było utworzenie takiego domu na terenie gminy.

W związku z przejęciem świadczeń rodzinnych obowiązkiem było wydzielić komórkę do realizacji tych świadczeń. Dlatego w grudniu otrzymaliśmy dodatkowe pomieszczenie, co w znacznym stopniu ułatwiło pracę.

Od stycznia 2006 dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000 zł.

BECIKOWE

Wszystkie kobiety, które zostały matkami po 8 listopada ubiegłego roku, dostaną nieopodatkowane 1000 zł jednorazowej zapomogi, zwanej "becikowe" Jeżeli matka urodzi bliźnieta otrzyma po 1000 na każde z dzieci.  Tak przewiduje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 2006r. Nr 12, poz. 67), która wejdzie w życie 9 lutego 2006r.