Prowad. ewidencji innych obie., w których świadcz. są usł. hotelarskie

Treść

 

Zgłoszenie obiektu do Ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi na terenie gminy Osiek

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskim na terenie gminy Osiek

Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.doc


PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI HOTELARSKIE W OBIEKCIE ZGŁOSZONYM DO EWIDENCJI MA OBOWIĄZEK INFORMOWANIA ORGANU O:

 • Zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu i nadaniu kategorii hotelarskiego,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych,
 • zmianie numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada - o zmianie nr faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej.

OPŁATA SKARBOWA:

 • Wpis do ewidencji jest bezpłatny,
 • 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy Osiek - na żądanie wnioskodawcy.Opłatę skarbową w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia należy uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek NBS o/Osiek  Nr 48 8517 0007 0070 0700 0303 0090,  z zaznaczeniem "opłata za zaświadczenie o wpisie do ewidencji innych obiektów " zgodnie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.z2022r. poz. 2142, z późn. zm).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miasta i Gminy w Osieku

ul. Rynek 1

28-221 Osiek

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).

INNE INFORMACJE:

Ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (obiektu nie będącego obiektem hotelarskim: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym) położonych na terenie gminy Osiek prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Przedsiębiorca lub rolnik, przed rozpoczęciem świadczenia turystom usług hotelarskich w obiekcie innym niż obiekt hotelarski, zobowiązany jest zgłosić obiekt niekategoryzowany, położony na terenie gminy Osiek do prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Osiek Ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi na terenie gminy Osiek

Obiektami niekategoryzowanymi są wszystkie obiekty świadczące usługi hotelarskie, np.: pokoje gościnne, apartamenty, wille, hostele, ośrodki wypoczynkowe, itp. (nie będące hotelami, motelami, pensjonatami, kempingami, domami wycieczkowymi). Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia.

ZGŁASZANY DO EWIDENCJI OBIEKT MUSI SPEŁNIAĆ:

 • wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne oraz
 • minimalne wymagania dotyczące wyposażenia i świadczonych usług do rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

W przeciwieństwie do obiektów hotelarskich, ewidencjonowanie obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi odbywa się na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy, że zgłaszany obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe, niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich.

UWAGA!

Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2211) „Domniemywa się, że w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie bez uprzedniego zgłoszenia do właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38, nie są spełnione wymagania sanitarne, o których mowa w ust. 1 pkt 2”.