Przejdź do stopki

Podział nieruchomości

Treść

 

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o podział nieruchomości


podział nieruchomości WNIOSEK.doc

oświadczenie przedst.aktualny stan wpisu w księdze wieczystej.docx

Oświadczenie o zrzeknięciu się prawa do odwołania.docx


Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza.

2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

a) stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności

       - odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów .Oświadczenie, o którym mowa, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

b) wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;

c)decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, (jeżeli dotyczy - w przypadku braku planu miejscowego – jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzania tego planu, a podział nieruchomości jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,)

d) pozwolenie, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

e)wstępny projekt podziału (z wyjątkiem podziałów o których mowa w art. 95 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)

f) protokół z przyjęcia granic nieruchomości;

g) wykaz zmian gruntowych;

h) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;

i) mapę z projektem podziału.

Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, lub uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, dokumenty wymienione w/w dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia. Dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Nie dotyczy to podziału, o którym orzeka sąd. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zmianami) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, póz. 2663).

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 lit h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2023r  poz. 2111 ze zmianami)

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy w Osieku, ul.Rynek 1, 28-221 Osiek

Termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 ustawy z dnia  14  czerwca 1960 r. - Kodeksu  postępowania  administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z  późn. zm.) Bez zbędnej zwłoki. Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego- nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

Dodatkowe informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247956