Przejdź do stopki

Rozgraniczenia nieruchomości

Treść

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości


WNIOSEK o rozgraniczenie nieruchomości.doc


Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza.

2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

a) Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

b) Wypis i mapę z ewidencji gruntów obejmującą nieruchomość podlegającą rozgraniczeniu

c) Pełnomocnictwo - jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

d) Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku

3.Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2023r., poz. 1752 ze zmianami)

4.Opłaty:

Opłata skarbowa:

  1. od wydania decyzji administracyjnej - 10 zł,
  2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat można dokonać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Osieku prowadzone przez Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju Oddział w Osieku, o numerze: 48851700070070070003030090.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek

252299