Przejdź do stopki

Ustalenie numeru porządkowego

Treść

 

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO

 

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 

2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

kopia mapy : zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu

 Podstawa prawna:

Art. 47a ust.1 pkt. 1 i Art. 47b ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2052z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów D.U. z 2012 r. poz. 125)

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek

 Opłata:

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia :

Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 ustawy z dnia  14  czerwca 1960 r. - Kodeksu  postępowania  administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z  późn. zm.) 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia  o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości.

 Dodatkowe informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia

 

 

 

 

 
 
 

50569