Ustalenie numeru porządkowego

Treść

 

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 

 Podstawa prawna: Art. 47a ust.1 pkt. 1 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1752z późn. zmianami)

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek

 Opłata:

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia :

Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 ustawy z dnia  14  czerwca 1960 r. - Kodeksu  postępowania  administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z  późn. zm.) 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia  o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości.

 Dodatkowe informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia